månadsarkiv: mars 2021

Årsmötet 2021

Söderbergsällskapets årsmöte genomfördes den 21 februari 2021 per capsulam. Här protokollet från årsmötet.

PROTOKOLL 

Protokoll fört vid Söderbergsällskapets årsmöte den 21 februari 2021 som mot bakgrund av den rådande covid 19 pandemin genomförts per capsulam

Sällskapets medlemmar har erhållit förslag till beslut på samtliga nedanstående punkter och har haft tiden fram till den 20 februari 2021 för att avge svar eller synpunkter. Några från förslagen avvikande synpunkter har ej inkommit

 • 1. Sällskapets ordförande, Gustaf Neander, valdes till ordförande för årsmötet. Pernilla Lindh valdes till sekreterare för mötet
 • 2. Eva Ringborg och Nils O. Sjöstrand valdes till justeringspersoner.
 • 3. Eftersom inte någon medlem haft erinringar mot att ett per capsulam möte med hänsyn till den rådande pandemin får ersätta sedvanligt årsmöte, konstaterades att denna form av möte har godkänts.
 • 4. Styrelsens versamhetsberättelse för det gångna året har funnits tillgänglig på Sällskapets hemsida.
 • 5. Revisorernas berättelse har funnits tillgänglig på Sällskapets hemsida.
 • 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Balansräkningen, som också hållits tillgänglig på hemsidan, fastställdes.
 • 7. I fråga om verksamhetsplan avser styrelsen att fullfölja det program som har ställts in under våren 2020 på grund av covid 19 så snart pandemiläget och rådande omständigheter i övrigt tillåter detta.
 • 8. Tore Hamnegård valdes till skattmästare fram till årsmötet 2023.
 • 9. Till styrelseledamöter fram till årsmötet 2023 valdes : Pernilla Lindh (omval), Carl Lindgren (omval), Lars Sjöstrand (omval) och Carl Hugo Sandelin (omval).
 • 10. Till revisorer fram till årsmötet 2022 valdes : Brita Lundh (omval) och Bo Suneson (omval). Till revisorssuppleant valdes för samma tid Hans Vrethem (omval).
 • 11. Till valberedning fram till årsmötet 2024 valdes Eskil Malmberg (sammankallande), Nils O. Sjöstrand, Eva Ringborg och Dag Forsselius.
 • 12. Beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad.
 • 13. Härmed avslutades mötet.

Vid protokollet          Pernilla Lindh

Justeras                      Eva Ringborg, Nils O. Sjöstrand

 

Nya volymer i Samlade skrifter: Preludier och Dikter

 

Två nya volymer av Hjalmar Söderbergs Samlade skrifter, 1:1 Preludier och 1:2 Dikter, har nu utkommit på förlaget Lind & Co, redigerade och kommenterade av Björn Sahlin och Nils O. Sjöstrand.

Preludier innehåller 38 ungdomsnoveller skrivna mellan 1889 och 1896 varav några inte publicerats tidigare, och åtta kåserier publicerade mellan 1891 och 1893 samt en tidskommentar publicerad i Nyaste Kristianstadsbladet i januari 1892. Dikter innehåller 85 dikter skrivna mellan 1887 och 1941. 20 av dem har inte publicerats tidigare.

Hjalmar Söderberg gav själv ut en del av sina ungdomsnoveller i Skrifter (1919-21), men då i bearbetad, redigerad form. I den nu föreliggande volymen Preludier återges samma noveller obearbetade, vilket bland annat innebär att de kan innehålla överraskningar även för dem som sedan länge är väl bekanta med Söderbergs verk. I denna utgåva kan man följa Söderbergs utveckling som författare och hans tidiga influenser. Han finner sin stil och sitt eget språk inom de år som Preludier täcker, konstaterar Nils O Sjöstrand i sin inledning.

Texterna i Preludier är försedda med ett stort antal, närmare bestämt 391, noter som i många fall är små essäer som inte bara förmedlar baskunskap om personer, händelser och förhållanden som nämns i novellerna utan också ger fördjupande information.

Redaktörernas motivering: ”Vi har bedömt att en generös redovisning av innehållet i de associationer och hänvisningar som han [Söderberg] i förbigående använder för att berika eller förtydliga sin text, är viktig för att skapa en ökad förståelse för det aktuella verket”.

Ett exempel: I Söderbergs novell ”Bekymmer”, som publicerades i Dagens Nyheter den 8 november 1890, finns en passus där huvudpersonen tvekar om vilken Uppsalakrog han ska besöka efter att ha druckit en öl på krogen Iduna. Gästis eller Taddis? I noten till denna passus får man inte bara veta var dessa etablissemang låg utan också bland annat vad som där serverades och vilka som brukade frekventera dem.

Ett annat exempel: I den tidigare opublicerade novellen ”Blek kärlek”, som Söderberg sannolikt skrev i januari 1891, nämns buller från hamnen; man lastade järnstänger. I en not om detta får läsaren en detaljerad, ordentlig redogörelse för järnhanteringen i Stockholm under 1800-talet.

I Dikter har alla Söderbergs hittills kända dikter för första gången samlats i en volym. Nästan alla dikter publicerades första gången i någon tidning eller tidskrift. Över 40 av dem har inte återpublicerats sedan de trycktes första gången, i de flesta fall för över hundra år sedan. Om man läser dikterna i kronologisk ordning är det förstås inte svårt att följa både den språkliga och personliga utveckling som Hjalmar Söderberg genomgick.

_ Ingenstans i Söderbergs produktion kommer man hans person så nära som i hans dikter, skriver Björn Sahlin i sitt förord. Litteraturvetaren Johnny Edström bidrar med ingående kommentarer om rytm och rim i Söderbergs diktning och med detaljerade analyser av ett antal dikter.

Volymen Dikter recenseras av lektören Michael Economou i Bibliotekstjänsts häfte nr 7, 2021 och ges högsta betyg, 5. Redaktionen har gjort ett verkligt gediget och ambitiöst arbete, heter det i recensionen. ”Dikterna må vara ojämna, men som ett vittnesbörd om en författare stadd i utveckling är de fascinerande och av stort intresse för alla Söderbergläsare.”

Och båda volymerna behandlas i en fyllig och stort uppslagen artikel i Kristianstadsbladet. Här en länk: https://www.kristianstadsbladet.se/kultur/kristianstad-staden-dar-hjalmar-soderberg-hade-trakigt-f4ef9533/.

Kurt Mälarstedt