Årsmötet 2021

Söderbergsällskapets årsmöte genomfördes den 21 februari 2021 per capsulam. Här protokollet från årsmötet.

PROTOKOLL 

Protokoll fört vid Söderbergsällskapets årsmöte den 21 februari 2021 som mot bakgrund av den rådande covid 19 pandemin genomförts per capsulam

Sällskapets medlemmar har erhållit förslag till beslut på samtliga nedanstående punkter och har haft tiden fram till den 20 februari 2021 för att avge svar eller synpunkter. Några från förslagen avvikande synpunkter har ej inkommit

 • 1. Sällskapets ordförande, Gustaf Neander, valdes till ordförande för årsmötet. Pernilla Lindh valdes till sekreterare för mötet
 • 2. Eva Ringborg och Nils O. Sjöstrand valdes till justeringspersoner.
 • 3. Eftersom inte någon medlem haft erinringar mot att ett per capsulam möte med hänsyn till den rådande pandemin får ersätta sedvanligt årsmöte, konstaterades att denna form av möte har godkänts.
 • 4. Styrelsens versamhetsberättelse för det gångna året har funnits tillgänglig på Sällskapets hemsida.
 • 5. Revisorernas berättelse har funnits tillgänglig på Sällskapets hemsida.
 • 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Balansräkningen, som också hållits tillgänglig på hemsidan, fastställdes.
 • 7. I fråga om verksamhetsplan avser styrelsen att fullfölja det program som har ställts in under våren 2020 på grund av covid 19 så snart pandemiläget och rådande omständigheter i övrigt tillåter detta.
 • 8. Tore Hamnegård valdes till skattmästare fram till årsmötet 2023.
 • 9. Till styrelseledamöter fram till årsmötet 2023 valdes : Pernilla Lindh (omval), Carl Lindgren (omval), Lars Sjöstrand (omval) och Carl Hugo Sandelin (omval).
 • 10. Till revisorer fram till årsmötet 2022 valdes : Brita Lundh (omval) och Bo Suneson (omval). Till revisorssuppleant valdes för samma tid Hans Vrethem (omval).
 • 11. Till valberedning fram till årsmötet 2024 valdes Eskil Malmberg (sammankallande), Nils O. Sjöstrand, Eva Ringborg och Dag Forsselius.
 • 12. Beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad.
 • 13. Härmed avslutades mötet.

Vid protokollet          Pernilla Lindh

Justeras                      Eva Ringborg, Nils O. Sjöstrand